e arbitrazhit proces — Përkthim në rusisht — shembuj angleze — ruse LigjitPas diskutimit të Grupit Punues të rënë dakort për të marrë parasysh në një mbledhje të ardhshme dispozitat e krijimit të imunitetit për të mbuluar gamë më të gjërë të mundshme të pjesëmarrësve në të, lidhur me propozimin ishte që mundësia e conciliator duke vepruar si një arbitër nuk duhet të lihet vetëm të partisë autonomi, sepse kjo mund të të pengojë të integritetit, Gjatë një konference për arbitrazhin ndërkombëtar të organizuar nga ICC-së spanjolle, të Komitetit Kombëtar, në Barcelonë, në janar të vitit, vëmendje e veçantë i është dhënë bashkëpunimit në mes të Shtetit, të gjykatave, të arbitrit dhe avokatët në faza të ndryshme, (b) Nëse nuk është e mundur për të marrë një vendim në bazë të komenteve të pranuara, Aprovimin e Autoritetit do të kërkojë shqyrtimin e mëtejshëm nga), Tatimi në të traktateve të cilat veçori klauzolat e arbitrazhit shpesh të siguruar se marrëveshja e dy autoriteteve kompetente dhe tatimpaguesi është e nevojshme për të shkaktuar dhe të kërkojë, veç kësaj, që një paraardhës të shkëmbimit të shënimeve në mes të traktatit partner i Shteteve është e nevojshme vendosja e procedurave