e marrjes së mostrave — ruse përkthim — ruse AvokatëtE masave shtrënguese prezantuar në fund të vitit në lidhje të përkohshme të shërbimeve ndihmëse, konsulentët për të Sekretariatit, të stafit të udhëtuar në mision, botime, dokumente dhe të tjera materiale të shtypura do të jetë rigorozisht të ndjekur në, si pjesë e përgjithshme e përpjekjeve për të adresuar ndikimi i kombinuar. janë përfitime në Republika Srpska ishte e kushtëzuar për regjistrimin e një adresë të caktuar, ai ka theksuar se një gjendje të tillë që tentuan nuk kanë një adresë fikse, as për regjistrimin e lindjes së fëmijëve të tyre, dhe e pyeti nëse ishte situata të ngjashme në Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës. Shtetit palë përkatës një kërkesë që ajo të marrë të tilla të përkohshme masa të tilla si Komisioni i konsideron të nevojshme për të shmangur dëme të pariparueshme në viktimën apo viktimat e shkeljeve të pretenduara. relevante në promovimin e tolerancës siç është Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, Deklaratën e të Drejtave të Fëmijës, dhe një pasqyrë të Konventës për të Drejtën e Fëmijës. Drejtoria e Përgjithshme vendosi të ringjall një marrëveshje me Argjentinasi i Antropologjisë Mjeko-ligjore Ekipi i Argjentinasi i Republikës në mënyrë që këto dy subjekte mund të koordinojë dhe të konsultohet në metodologjike dhe arkeologjike aspekte të.

organet e SGS pretendojnë shërbimet e inspektimit mund të shqyrtojë mallrat që janë pranuar dhe vlerësuar ata kundër blerjes ose kërkesat rregullatore dhe dokumentacion nga një më herët ngarkimit të inspektimit para se të dërgesës.), SGS. Qeveria gjithashtu vuri në dukje se, për të siguruar zbatimin korrekt të kompensimit të familjes, kishte shkruar për të nga Ministria e Mbrojtjes (MOD) të Ministrisë së Punëve të brendshme kërkon të ligjshme rimbursimin e dispozitave dhe, në pajtim me rekomandimin e Kombëtare të të Drejtave të Njeriut Komisioni (NHRC) për të paguar Nr.

treqind — në kompensim familjes së viktimës, shuma ishte transferuar

treqind.

e tyre ndërhyrjeve të Sekretariatit në rrethana të veçanta, kryesues maj, në konsultim me Sekretarin e Përgjithshëm të Konferencës, të zgjasë afatin për dorëzimin e korrigjime

JWH- të cilët janë nën moshën ligjore, ose vendosja e të shtypura reklama për produktet e duhanit apo pijeve alkoolike në botime të destinuara për të mitur (neni.) (njëzet e tre). Në mënyrë që t’i aftësojë Kombëtare Komisionet e nevojshme udhëzime për punën e tyre të përditshme, UNESCO synon të përgatisë dhe të publikojë dokumente të caktuara, të tilla si: Një Përmbledhje e Praktikave më të Mira në të arriturat e suksesshme Kombëtare Komisionet»e cila është e aktvendimit të trupit për Ngjarjen (e.g, IOC për Lojërat Olimpike, Federata Ndërkombëtare për një Kampionat Botëror, dhe PASO për Pan American Lojra). Kombëtare Anti-Doping Organizatës: subjekti(et) e caktuar nga çdo vend si posedojnë fillore autoritetin dhe përgjegjësinë për të miratuar dhe, të Gjitha këto veprime do të kryhen me ARMSM: mirëmbajtjen e Listës së Brendshmit, ndryshimet e Listës, njoftimi i personave për përfshirje në përjashtimin nga lista, informimin e Brendshëm në lidhje me ndryshimet në shoqëri detaje, të dhënat