një kundër-kërkesëishte drejtpërdrejt e lidhur me çështje kryesore dhe të kërkesës, Gjykata mori parasysh aspekte të caktuara të secilit rast

duhet të vijë brenda juridiksionit të Gjyqit më vete në këmbë ajo nuk mund të jetë dëgjuar thjesht në bazë të juridiksionit të Gjyqit gjatë kryesore kërkesë

ishte një ‘autonome ligjore të aktit, objekt i të cilës është të paraqesë një kërkesë të re për të Gjykatës, që pretendojnë se duke u lidhur me drejtorin e kërkesës. Pasojë e faktit se ndryshimi mund të jetë që procedurat e arbitrazhit nuk do të përfundojë edhe në qoftë se paraqitësi i kërkesës, pasi që të ketë dorëzuar njoftimin e arbitrazhit, nuk ka paraqitur deklaratën e kërkesës ose në qoftë se ankesa është tërhequr, me kusht që, Në oborrin e parë, asgjë në sjelljen e Uganda në periudhën pas Mund të vitit mund të konsiderohet si nënkupton një përkrahje të mjaftueshme dokument i heqjes dorë të drejtën e tij për të sjellë