Ruse të Drejtës Familjare dhe DivorcinLëshuar vetëm: ruse përkthimin e Praktike Doracak për Funksionimin e Konventës së Hagës të nëntëmbëdhjetë tetor mbi Juridiksionin, Ligjin e Zbatueshëm, Njohjen, Zbatimin dhe Bashkëpunimin në Lidhje me Përgjegjësinë Prindërore dhe Masat për Mbrojtjen e Fëmijëve