e marrjes së mostrave — ruse përkthim — ruse Avokatët

E masave shtrënguese prezantuar në fund të vitit në lidhje të përkohshme të shërbimeve ndihmëse, konsulentët për të Sekretariatit, të stafit të udhëtuar në mision, botime, dokumente dhe të tjera materiale të shtypura do të jetë rigorozisht të ndjekur në, si pjesë e përgjithshme e përpjekjeve për të adresuar ndikimi i kombinuar. janë përfitime në Republika Srpska ishte e kushtëzuar për regjistrimin e një adresë të caktuar, ai ka theksuar se një gjendje të tillë që tentuan nuk kanë një adresë fikse, as për regjistrimin e lindjes së fëmijëve të tyre, dhe e pyeti nëse ishte situata të ngjashme në