e shlyerjes së huasë — Përkthim në rusisht — shembuj angleze — ruse Ligjit

Megjithatë, kritikët e Fondit të ishin të shqetësuar në pretendimet për mungesën e transparencës dhe të përgjegjshmërisë me të cilën është formuluar programet e saj dhe të angazhuar në diskutimet me shtetet që e mori në një, i misionit të vlerësimit të konkludohet se përvoja me qarkullues mekanizmat ka qenë më së paku të suksesshme për CBOs, si ka një mungesë sistematike të informacionit të mbledhur. sharpens fokus në kostot e përfitimeve të mundshëm të projekteve, dhe ofron një nxitje për të siguruar që fondet janë përdorur në mënyrë efektive. Në mikrofinanca dhe microenterprise programit të stimuluar gjenerimin e të