Gjykata e arbitrazhit në Rusi

është menduar për të zgjidhur mosmarrëveshjet u ngrit nga aktivitetet tregtare ose ekonomike të kontratave në mes të dy ose më shumë palëve dhe të paktën një prej palëve duhet të jetë një kompani e huaj apo një kompani të huaj që kanë investuar në Rusi. Megjithatë, në qoftë se palët të paraqesin të gjitha dëshmitë që provojnë ekzistencën e një marrëveshje mes palëve, atëherë Rusia ka nënshkruar dhe ratifikuar New York Konventën për Njohjen dhe Zbatimin e Huaja të Arbitrazhit Awards në vitin dhe që e di saktësisht se e zbatimit të procedurave situata duhet të respektojë të gjitha