kërkesa për sqarim — ruse përkthim — ruse Avokatët

në raportin e Drejtorit Ekzekutiv për bashkëpunimin ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit dhe krimit (E CN. pesëmbëdhjetë) janë, pa paragjykime për punën e Konferencës së Shteteve Palë në Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Korrupsionit nën shqyrtim mekanizëm. (E CN. pesëmbëdhjetë). cituar shembuj të përmirësimeve në IPSAS përputhje dhe harmonizimi i politikave dhe ndihma e dhënë për zyrat në terren fizike të aseteve të numërimit dhe pastrimin e pasurisë të të dhënave. Palët në pajtim me Nenin, paragrafi, ose ka propozuar që një Takim të Veçantë nga Shtetet Palë të thirren në pajtim me Nenin, paragrafi.