Kibernetike kompania e Sigurimit refuzon për të paguar shumën e plotë të bankës pasi të thatë

Humbje të rezultuar direkt nga një paautorizuar i partisë (të tjera se një Punonjës), duke vepruar vetëm ose në marrëveshje të fshehtë me të tjerët, duke hyrë ose të ndryshojë Elektronike të të Dhënave ose Programeve Kompjuterike në një Sistem Kompjuterik me kusht që të hyrjes ose të ndryshojë shkaqet: prona p.sh para për t’u transferuar, të paguar ose dorëzuar, një llogari e të Siguruarit të Bankës Kombëtare, apo të konsumatorëve të saj, për të shtuar, fshirë, debitohet ose kredituar, ose një paautorizuar të llogarisë ose fiktive llogari për të debitohet apo është kredituar. humbje të rezultuar mënyrë të drejtpërdrejtë