kompensim të plotë për dëmet e — ruse përkthim — ruse Avokatët

Informacioni i mësipërm, të mbështetura nga dokumente, është bazë ligjore për palët e interesuara për ushtrimin e pavarur, hetim i paanshëm e me paramendim të falimentimit dhe të likuidimit të Rusisë bërthamore, inxhinieri anije Atommash OJSC në. shpenzimet e bëra nga të sigurimeve shoqërore autoritetet në lidhje me trajtimin, pensionet ose pagesat tjera dhe defray tjetër kosto shtesë të parashikuara në kombëtare të Kodit Civil. ed nga Veprimet e Paligjshme të veprave Penale në Organet e Prokurorisë, prokurorise dhe Gjykatave dhe neni të Kodit Civil, përmbajnë dispozita në lidhje me të drejtën e kompensimit për viktimat, nuk ka të qartë