Ligjin për punësim në Rusi

njeh marrëveshjet ndërkombëtare të cilat mund të zbatohen në kushte të caktuara në kontratën e punës të punonjësve të huaj. Këto traktate ndërkombëtare i referohen të cilat u referohen taksat e paguara nga punonjësit e huaj, për të arbitrazhit ndërkombëtar rregullat dhe madje edhe për njohjen e vendimeve të huaja. në mënyrë të qartë thekson se marrëveshja do të lidhet në formë të shkruar dhe në mënyrë individuale me çdo punonjës. Gjithashtu, sipas nenit, në qoftë se amendamentet paraqiten në lidhje me kontratën e punës, ata do të bëhen me shkrim, si dhe. do të përmbajë të dhënat si i