Loupe Kopje

Ky kurs është i dizajnuar për njerëz që duan për të kryer biznes në Rusi Kjo është arsyeja pse njohja e ligjit dhe aftësia për të përdorur mjetet ligjore në mënyrë që të arrijë qëllimet që janë të rëndësishme për një sipërmarrës që ka jo më pak se njohuritë në fushën e ekonomisë, financave dhe të menaxhimit Lënda jep një vështrim të përgjithshëm mbi çështjet më të rëndësishme, të tilla si: rusisht politike, juridike dhe të sistemeve, investimet e huaja politikave të tregtisë së jashtme, format më të shpeshta ligjore prania në Rusi për investitorët e huaj, rregullorja mbi veprimtarinë