Mbështetjen e fëmijëve pagesave — ruse përkthim — ruse Avokatët

Një analizë e ankesave për shkelje të të drejtave të fëmijëve zbulon se shumica e komunikimit kanë të bëjnë me, ndër të tjera, fëmijëve aplikimet për shtetësi, regjistrimi në vendin e tyre të banimit, dhe pasaporta problemet e konfliktit në situata që përfshijnë fëmijët në familje ose arsimore dhe institucionet e kujdesit problemin e strehimit të familjeve me fëmijë dhe problemeve të bëjnë me fëmijët, të interesave, të shkeljeve të një fëmije, Mirëmbajtjen Fondin e Garancisë, nën mbikëqyrjen e Ministrisë së Drejtësisë, siguron fëmijëve të drejtën për siguri sociale, duke garantuar shumën minimale të mirëmbajtjes, të legjislacionit të Bashkimit Europian