një kundër-kërkesë

ishte drejtpërdrejt e lidhur me çështje kryesore dhe të kërkesës, Gjykata mori parasysh aspekte të caktuara të secilit rast duhet të vijë brenda juridiksionit të Gjyqit më vete në këmbë ajo nuk mund të jetë dëgjuar thjesht në bazë të juridiksionit të Gjyqit gjatë kryesore kërkesë ishte një ‘autonome ligjore të aktit, objekt i të cilës është të paraqesë një kërkesë të re për të Gjykatës, që pretendojnë se duke u lidhur me drejtorin e kërkesës. Pasojë e faktit se ndryshimi mund të jetë që procedurat e arbitrazhit nuk do të përfundojë edhe në qoftë se paraqitësi i kërkesës, pasi