Përfaqësimi në një gjykatë në Rusi

Avokati Maria Yarmush ka përvojë të gjerë në mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të klientëve në gjykatat në kompleks mosmarrëveshjet mbi të drejtat e pronës, çështjet familjare, shpifje dhe çështje të tjera. Gjykatat e juridiksionit të përgjithshëm në Federatën ruse konsiderojnë paditësit’ raste të sjellë nga qytetarët, organizatat, autoritetet publike dhe qeveritë vendore në lidhje me mbrojtjen e shkelur apo e diskutueshme të të drejtave, lirive dhe interesave të ligjshme, dhe mosmarrëveshjet që rrjedhin nga e drejta civile, familjare, të punës, e strehimit, e tokës, mjedisore dhe të tjera ligjore e marrëdhënieve. Gjykatës civile është forumi për çdo sfidë