Raste të veçanta për subjektet juridike — RU-QENDRA

nëse autoritetet e organizatës ekzekutimin e trupit janë deleguar e kompanisë menaxhuese, personi i autorizuar i kompanisë menaxhuese nuk ka të drejtë të nënshkruajë domain transferimin letër, nëse domain është transferuar te ky personi i autorizuar (si per para. e RF të Kodit Civil). nëse vetëm themelues është një person, i cili bashkërendon funksionimin e të vetmin organ ekzekutiv të organizatës, një kopje e vendimit (minuta) nuk do të jetë e nevojshme. nëse organizata është e përfaqësuar nga një të vetmin zotërues aksionesh që ushtron edhe funksione të vetmin organ ekzekutiv të organizatës, një kopje e vendimit (minuta) nuk do