Ruse Arbitrazhit Association

Sipas Ligjit çdo mosmarrëveshje të natyrës komerciale përfshijnë një të huaj të partisë, si dhe mosmarrëveshjet tregtare ku së paku njëri grup është një kompani ruse me investimet e huaja, mund të jenë të përmendur për të tregëtare ndërkombëtare të arbitrazhit. Ligji nuk përcakton nivelin e kërkuar të huaj, pjesëmarrja në një kompani ruse me investimet e huaja për një mosmarrëveshje të jenë të ligjshëm për arbitrazhit ndërkombëtar. Në praktikë, edhe një nominale e investimeve të huaja në një kompani ruse mund të kënaqë këtë kërkesë. Vlen të theksohet se mosmarrëveshjet tregtare që rrjedhin nga të paaftësisë për të, regjistrimi,