Ruse të Drejtës Familjare dhe Divorcin

Lëshuar vetëm: ruse përkthimin e Praktike Doracak për Funksionimin e Konventës së Hagës të nëntëmbëdhjetë tetor mbi Juridiksionin, Ligjin e Zbatueshëm, Njohjen, Zbatimin dhe Bashkëpunimin në Lidhje me Përgjegjësinë Prindërore dhe Masat për Mbrojtjen e Fëmijëve