Se si për të Ngritur një Dege në Rusi

Një degë («filial»në gjuhën ruse) është një kompani të veçantë nën-ndarja e vendosur jashtë kompanisë vendin e banimit. Një degë nuk përbëjnë një të veçantë juridik, por mund të përfaqësojnë kompani dhe të kryejë në të biznesit në emër të kompanisë. Si rregull, një degë ka një individ bilancin dhe llogarinë bankare për transfere, pagesa dhe vendbanimet me klientët degën e një të huaj juridik duhet të ndiqni ruse të kontabilitetit, rregulloret. Librat e kontabilitetit të mund të mbahen në mënyrën e përcaktuar nga vendi i origjinës për aq kohë sa të kontabilitetit është bërë sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit