shkarkimi i të punësuarve — ruse përkthim — ruse Avokatët

marrë paralajmërime për sjellje të pahijshme marrë serioze reprimands marrë reprimands marrë shërbimi dhe të ishin në Qoftë se një punonjës mund të largohet tij punën e saj pa ndonjë shpjegim në çdo kohë (duke i dhënë dy javë njoftim), punëdhënësi i ka vetëm në raste të rralla. për të skadimit të themeluar fillimisht afat prej marrëveshje, punëdhënësi duhet të paguajë një kompensim (nëse ky i fundit nuk është dhënë në afatin e marrëveshjes, përveç ngjarjeve ade për arsyen e tij e saj të meta (fajtor) veprimet), të bëjë pagimin e shpërblimit, të paguajë kompensim për të papërdorura lënë, si