Të Drejtës civile në Rusi

është i përbërë nga katër pjesë: pjesa e parë përmban rregulla të përgjithshme dhe përkufizime, pjesa e dytë dispozita llojet e detyrimet, ishte aktivizuar në vitin nga Shteti Duma dhe përmban tre kapituj. Këto janë të përgjithshme dhe ortakëri e kufizuar, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, shoqëri me përgjegjësi të dyfishtë, shoqëri aksionare, e subjektit të ri dhe organizata jo-fitimprurëse etj. e brendshme dhe e ndërtimit të kontratave Kapitujt e dyzet e dy apo dyzet e shtatë të përcaktojnë dhe rregullojnë hua dhe kredi, llogaritë bankare, depozitat dhe pagesat. shtetet që një trashëgimi ose imobiliare do të transmetohet palëve të