të fortë likuidimit — ruse përkthim — ruse Avokatët

Brenda tri ditëve nga dhënia e vendimit për miratimin e kompanisë lëngshme bilanci nga Banka Qendrore, i Likuidimit Komisioni do të, në procedurat dhe formularët e përcaktuar nga zyra ligjore dhe aktet normative të Bankës Qendrore, leje, duke bashkangjitur dokumentet dhe informatat që justifikojnë likuidimit, lista e të cilave do të përcaktohen sipas rregulloreve të Bankës Qendrore. Megjithatë, si një marrëveshje e madhe e këtyre shpenzimeve tashmë kanë qenë të detyruar, shkalla e shpenzimeve nuk pritet të rrisë në mënyrë të konsiderueshme nga niveli i saj i tanishëm para përfundimit të kontratës Së punës të një gruaje që është shtatzënë