Të indeksimit të alimentacionit. Sasi minimale të alimentacionit

Ushqimor detyrimet për shumë prindër të kaluar një kohë mjaft të gjatë. Materiali i përmbajtjes mund të jetë nga lindja deri në moshën madhore të fëmijës, dhe ndonjëherë edhe më pas. Prandaj, nuk është një indeksimi i alimentacionit, e cila do të diskutohet në këtë artikull. Situata ekonomike në vend rregullisht ndryshime. Për shkak të kësaj, nuk mund të jenë të ndryshme kostoja e jetesës, e pagës mesatare. Shuma e mirëmbajtjen e caktuar nga gjykata ose marrëveshje nuk është e mjaftueshme për të zakonshme të mirëmbajtjes së fëmijës. Për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve, indeksimi u prezantua alimentacionit, i