Të korporatave të Tatimit në Pronë në Rusi

Në vijim artikull është një fragment nga Awara ruse guida e parë të plotë të librit të ofruar një pasqyrë të plotë të të gjithë ruse tatimeve ligjet dhe rregullat. Awara ruse Tatimore Udhëzues ofron një pasqyrë e kuadrit të përgjithshëm rus në ligjet tatimore, Tatimi Kodin dhe parimet e saj. Ajo e përshkruan rregullat e përgjithshme të Tatimit të Kodit Pjesë unë dhe për secilin lloj të tatimit dhe të regjimit të taksave e Tatimeve Kodi Pjesa II, në mesin e tyre: Tatimit mbi Fitimin, TVSH-në, Tatimin mbi të Ardhurat Personale, Tatimin në Pronë, Punëdhënësit Kontributeve Shoqërore. Libri gjithashtu