TË PADËSHIRUAR NDËRKOMBËTARE

E Ligjit Federal, datë dy Mars në vitin, Nr -FZ, të futur ndryshime të mëdha në Arbitrazhit Kodin e Procedurës së Federatës ruse (në tekstin e mëtejmë — ‘Arbitrazhit Kodi’), në mënyrë të veçantë, paraqitja e detyrueshme parapenal për t’u zbatuar kur paraqitjen e kërkesave civile, hyrje e amendamenteve për Kapitullin njëzet e nëntë e Arbitrazhit Kodi ‘Thjeshtuar Procedurat’, si dhe prezantimin e institucionit të shkruar procedurat e veçanta e vendimeve. pesë të Arbitrazhit Kodi i fut detyrimi për zbatimin e procedurës paraprake, procedura për zgjidhjen e kontesteve para se të shkojnë në gjykatë. Në praktikë, kjo do të thotë