Të pronësisë intelektuale në Rusi — Shërbimet — Kontabilist Rusia

Ruse IP e mbrojtjes është e rregulluar nga Pjesa IV-rus të Kodit Civil, të caktuar ligjet federale dhe natyrisht dhjetëra traktatet ndërkombëtare për intelektuale të drejtat e pronës, të nënshkruar nga Rusia. Për shembull, Gjykata për të Drejtat e Pronësisë Intelektuale është themeluar në Rusi në vitin vetëm tre vjet më parë. Kjo gjykatë e konsideron të ekskluzivisht mosmarrëveshjeve që lidhen me të drejtat e pronësisë intelektuale pavarësisht nga palët e përfshira në rast, dhe shërben si shembull si dhe gjykata e kasacionit për ndonjë rast që studion ose që janë konsideruar nga ndonjë shtet tjetër në gjykatën ekonomike në