Të punës Mosmarrëveshjet në Rusi — Jus Privatum

Në Rusi, çdo mosmarrëveshje ndërmjet punonjësit dhe punëdhënësit janë të vendosura në mënyrë rigoroze në përputhje me procedurën e përcaktuar nga ruse në Kodin e Punës. Kolektive të punës mosmarrëveshje përfshin disa punonjësve. Ajo lind kur ka mosmarrëveshje ndërmjet punonjësit dhe punëdhënësit në lidhje me krijimin ose ndryshimet në kushtet e punës (duke përfshirë rrogën), modifikimin ose ekzekutimin e kontratës kolektive dhe kontratave, ose në lidhje me punëdhënësit refuzimi për të marrë në konsideratë të mendimit të zgjedhur, organi përfaqësues i punëmarrësve, kur bën rregulloret lokale. Kolektive të punës mosmarrëveshja është zgjidhur në disa etapa: nga një komitetit të pajtimit,