Të punësimit në RusiNëse një punonjës është e papërshtatshme të tij ose të saj të punësimit për shkak të punonjësit të keqe shëndetësore, punëdhënësi duhet të transferojnë atë të punësuar (në varësi të pëlqimin e tij ose saj) në një vend tjetër brenda kompanisë që është më e përshtatshme në kushtet e punonjësit të shëndetësisë kërkesat. Nëse i punësuari refuzon transferimin, ose nëse nuk ka një pozitë të tillë në dispozicion, të punësimit marrëveshje mund të ndërpritet. Gjatë periudhës provuese, të punësimit mund të ndërpritet për shkak të një të punësuar e jo të kënaqshëm të performancës.

Punonjësi ka të drejtën për të kundërshtuar këtë vendim në gjykatë.

I punësuari ka gjithashtu të drejtë të ndërpresë kontratën gjatë kësaj periudhe duke dhënë njoftim me shkrim prej tre ditësh